18 kwietnia 2014

Jak nie dotacja z PROW 2014 – 2020 to co?

Opracowanie: Wiktoria Maciejewska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Lada moment otrzymamy nowy PROW na lata 2014 – 2020. Pomimo wielu korzystnych zmian, obecny program nie przewiduje dofinansowania do agroturystyki, brakuje też w nim działania, które w poprzednim PROW nosiło nazwę „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy chcą przygotować kwatery dla turystów, mają jednak możliwość uzyskania pomocy w inny sposób:

  • Inicjatywa JEREMIE 

Jest to projekt Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny,  który posiada w swoim programie wiele instrumentów finansowych, jak kredyty, poręczenia i pożyczki. Celem JEREMIE jest pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które „ ze względu na brak historii kredytowej czy niewystarczającą liczbę zabezpieczeń nie mają szansy otrzymać wsparcia finansowego”. Pomoc mogą otrzymać również osoby i firmy, które dopiero startują ze swoją działalnością gospodarczą (w tym absolwenci).

Mechanizm finansowy JEREMIE zakłada przekazanie środków do wyodrębnionego Funduszu Powierniczego (FP) zarządzanego przez wyspecjalizowanego Menadżera. Następnie środki z FP transferowane są do MSP z wykorzystaniem pośredników finansowych (np. banków, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, funduszy venture capital, itp.).

Pieniądze z projektu muszą być przeznaczone na „finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej, np.  w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakupu wyposażenia w maszyny i urządzenia bezpośrednio związane z celem realizowanego przedsięwzięcia, tworzeniem nowych, trwałych miejsc pracy oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.”

Informację na temat wsparcia finansowego (kredytów i pożyczek) udzielanego ze środków Inicjatywy JEREMIE można uzyskać w jednej z niżej wymienionych:


Fundusz Pożyczkowy Aktywna Wielkopolska ECDF-TISE,  
Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie,
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości,
IKB Leasing Polska Sp. z o.o.,
Konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego (tel. 61 283 27 04, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)  - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości i Cech Rzemiosł Różnych w Śremie

 

  • Kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjne na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

1. Kredyt przeznaczony jest  między innymi dla rolników, członków ich rodzin i innych osób fizycznych wykonujących działalność turystyczną, przyznawany jest na okres do 5 lat.

2.      Przedmiotem kredytowania mogą być nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, w zakresie bazy noclegowej,  gastronomicznej,  rekreacyjno-sportowej i kulturowej oraz zakupu niezbędnego, pierwszego wyposażenia inwestycyjnego budowanych obiektów agroturystycznych.

3. Kredyty mogą być udzielane do wysokości:

- w plafonie A - do  50.000 zł, przy czym kredytowaniem może być objęte do 100% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto;

- w plafonie B - do 300.000 zł; nie więcej niż do 80 % wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto. Pozostałą część nakładów inwestycyjnych stanową środki własne inwestora w postaci zgromadzonej gotówki oraz/lub w formie objętej kosztorysem, wycenionej robocizny własnej inwestora, zakupionych materiałów, sprzętu itp.

4. Oprocentowanie kredytów płacone przez kredytobiorcę jest zmienne i wynosi
w stosunku rocznym (w 2014 roku):

- w plafonie A – 0,8 stopy redyskonta weksli NBP, jednak nie mniej niż 4%, tj. obecnie wynosi 4,0% 

- w plafonie B – 1,28 stopy redyskonta weksli NBP, jednak nie może być niższe niż  4%, tj. obecnie wynosi 4,4% 

5. Od przyznanego kredytu bank pobiera prowizję w wysokości nie przekraczającej 1,5 % kwoty kredytu. Forma zabezpieczenia kredytu to np. weksel, poręczenie, zastaw, cesja należności, hipoteka, jednak wartość zabezpieczenia powinna stanowić nie mniej niż 150% kwoty kredytu.


Banki z terenu Wielkopolski współpracujące przy udzielaniu kredytów

 

SGB Bank S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze w Spółdzielczej Grupie Bankowej
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone z nimi banki spółdzielcze
Bank Ochrony Środowiska S.A.

(źródło: EFRWP, tel. 22 639 87 63, e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)

  • Niskooprocentowany kredyt na finansowanie inwestycji i rozwoju małych przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

„Wiarygodny Partner” – kredyt udzielany na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich (konieczność rejestracji działalności gospodarczej).
O kredyt mogą ubiegać się miedzy innymi osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Przyznawana kwota kredytu wynosi od 20 tys. do 1 mln zł i jest finansowana do 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto. Kredyt przyznawany jest przez jeden z banków współpracujących z Fundacją, a zabezpieczenie jego spłaty wynosi do 70% kapitału kredytu.
Oprocentowanie  płacone przez podmiot to 1,60 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym. 2,36 stopy redyskonta weksli NBP z dnia udzielenia kredytu – nie mniej niż stopa referencyjna dla Polski. Jednorazowa prowizja do 2% kwoty kredytu pobierana przez bank.

Okres na jaki udzielony zostanie kredyt jest  uzależniony  od jego przeznaczenia:

do 8 lat w przypadku kredytu na inwestycje w środki trwałe,

do 3 lat w pozostałych przypadkach,

na 12 miesięcy jako kredyt odnawialny.

 

Banki z terenu Wielkopolski współpracujące przy udzielaniu kredytów

 

SGB Bank S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze w Spółdzielczej Grupie Bankowej
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone z nim banki spółdzielcze
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

(źródło: EFRWP, tel. 22 639 87 63, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)

 

Produkty Banku Gospodarki Żywnościowej

Przedstawione niżej kredyty mogą być przeznaczone na stworzenie lub rozwój bazy agroturystycznej w gospodarstwie rolnym pod warunkiem, że agroturystyka jest (będzie) realizowana w czynnym gospodarstwie rolnym jako dodatkowa działalność zarobkowa,
a kondycja  gospodarstwa będzie budzić zaufanie Banku. Ważne: do końca czerwca 2014r. Bank nie pobiera prowizji przygotowawczej.

 

  • Kredyt Agro Progres

Kredyt Agro Progres to kredyt inwestycyjny udzielany przez BGŻ na okres nawet do 30 lat, dla podmiotów, które chcą powiększać i unowocześniać swoje gospodarstwa. Przede wszystkim dla osób fizycznych, osób prawnych oraz osób nie posiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie.  Finansuje wszystkie inwestycje w gospodarstwie rolnym, niezależnie od jego zakresu i wielkości.

Wszystkie parametry transakcji są indywidualnie negocjowane z klientem i dostosowane do jego potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności. Nie ma ograniczenia co do zakresu  i skali planowanej inwestycji, a sposób spłaty dostosowany jest do specyfiki prowadzenia działalności  w  rolnictwie. Wkład własny jest negocjowany.

Podmiot ma też do wyboru formę oprocentowania. Możliwe jest  stałe ( na okres 10 lat, możliwością przedłużenia) lub zmienne. Spłata kredytu dostosowana jest indywidualnie do prowadzonej działalności.

  • Kredyt Agro Ekspres

 

Kredyt Agro Ekspres to kredyt obrotowy dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, do wykorzystania na finansowanie bieżących potrzeb wydatków związanych z  prowadzeniem gospodarstwa rolnego i spłatę zadłużenia kredytobiorcy.

Kredyt może być udzielony na: finansowanie wydatków gospodarstwa rolnego kredytobiorcy, spłatę zadłużenia kredytobiorcy z tytułu kredytu/pożyczki zaciągniętego przez kredytobiorcę lub zadłużenia zaciągniętego przez poprzednich właścicieli nieruchomości zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości, jeżeli kredytobiorca przejął tą nieruchomość, otrzymał ją w drodze darowizny lub zakupił od rodziców.

Kredyt ma charakter kredytu odnawialnego i udzielany jest w rachunku bieżącym, na okres od 1 roku do 5 lat. W każdym momencie trwania kredytu – okres kredytowania na wniosek Klienta może zostać wydłużony na okres do 5 lat od daty zawarcia aneksu do Umowy kredytu. Bank BGŻ może udzielić kredytu do wysokości nieprzekraczającej 2 mln zł.

 

  • Formuła Agro

 

Formuła Agro to ekspresowa linia kredytowa dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, do wykorzystania na finansowanie bieżących potrzeb związanych
z prowadzoną działalnością.

 

(źródło: bank BGŻ, tel. 601363908)

Opracowanie: Wiktoria Maciejewska

Anna Kaczmarek

Czytany 16279 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.