Reforma WPR na lata 2014-2020
W procesie przygotowania do nowego okresu finansowego trwają działania negocjacyjno-przygotowawcze na różnych szczeblach krajowych i unijnych. W Polsce prowadzone są konsultacje z różnymi grupami lobbującymi. Kształt nowego PROW ma na tym etapie charakter dynamiczny. Należy pamiętać, iż o ostatecznej ich postaci będą decydowały akty prawne, których na moment opracowywania kursu jeszcze nie ma. Z ostatnich widomości wynika, iż w odniesieniu do jednego z planowanych działań dotyczącego uzależnienia 30 proc. dopłat bezpośrednich od spełniania przez rolników wymogów ekologicznych nastąpi odroczenie jego wdrażania. Ministrowie do spraw rolnictwa, którzy przyjęli kształt zreformowanej WPR podczas posiedzenie w Brukseli 16 grudnia br. uzgodnili, że ten…
Propozycje reformy wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020 Budżet unijny na WPR w Polsce na lata 2014-2020 wyniesie (w cenach bieżących) nieco ponad 32 mld euro. W perspektywie finansowej 2014-2020 Polska uzyska na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich nominalnie o około 12% więcej unijnych środków niż otrzymała w latach 2007-2013 (w okresie 2007-2013 budżet UE dla Polski na WPR wyniósł 28,6 mld euro w cenach bieżących - środki wypłacane w ramach WPR oraz kwoty wsparcia dla rolników określane w decyzjach administracyjnych podawane są w cenach bieżących). Polska będzie największym beneficjentem unijnych funduszy. Z ogółu funduszy spójności na wyrównanie poziomu rozwoju…
29 listopada 2013

Wspólna Polityka Rolna (WPR) na lata 2014 – 2020

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Parlament Europejski (PE) przyjął (20 listopada br.) cztery rozporządzenia w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej. To ostatni, formalny krok ze strony PE w procesie negocjacji nowych przepisów, które będą obowiązywać w nowej perspektywie finansowej. Przed oficjalną publikacją rozporządzenia zostaną jeszcze przyjęte przez Radę UE. Nastąpi to podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 16 grudnia br. Prace nad nową WPR trwały ponad dwa lata. To pierwsza tak duża i kompleksowa reforma unijnej polityki rolnej, o której współdecydowały PE i reprezentująca państwa członkowski Rada UE. Jest to efekt zmian w procesie decyzyjnym, jakie wprowadził Traktat z Lizbony. Prace nad reformą były…