03 lutego 2015

Nowy PROW na lata 2014-2020 zatwierdzony

Opracowanie: Elżbieta Różańska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia 2014 roku Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe). Jest to mniejsza kwota (o prawie 4 mld euro), niż mieliśmy do wykorzystania przez ostatnich kilka lat w ramach PROW 2007-2013.

Celem głównym programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Będzie on realizowany w ramach sześciu priorytetów:

  • ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
  • poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych;
  • poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie;
  • odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa;
  • wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym;
  • zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

W ramach PROW 2014-2020 Polska wykorzysta dokładnie 13 513 295 000 euro, w tym ponad 8,5 mld euro z budżetu unijnego i niecałe 5 mld euro wkładu krajowego. W ramach PROW 2007-2013 Unia dawała nam 13,2 mld euro.

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań, w tym m.in. Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne.

Do dalszego rozwoju sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjności przyczynią się także takie instrumenty pomocy finansowej jak: Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo rolnicze. Nowym instrumentem wspierającym wdrożenie innowacji w sektorze rolno-spożywczym będzie działanie Współpraca.

PROW na kolejne lata przewiduje również wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych, dalszy rozwój grup i organizacji producentów oraz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Ponadto, dla ułatwiania sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych, planuje się kontynuację wsparcia na rzecz budowy i modernizacji targowisk.

Kontynuowane będzie również wsparcie na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej w gospodarstwach, które poniosły szkody w wyniku klęsk żywiołowych oraz huraganu. Tym razem nowością będzie również pomoc na zapobieganie i ochronę przed tego typu stratami.

Nowym działaniem w ramach PROW 2014-2020 będzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności będą finansowane w ramach działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych i zalesień. Kontynuowane będą płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie inwestycyjne w związku z realizacją celów środowiskowych otrzymają gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które będą realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, jak również poprzez działanie Leader. Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.


Źródło: MRiRW, Wiadomości Rolnicze Polska Sp. z o.o., Renata Struzik.

Czytany 4492 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.