PROW
W dniach od 30 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U. poz. 1965), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”, informuje, że w dniach od 30 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” na realizację operacji w zakresie określonym w art. 68…
Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Agencja uruchamia bowiem wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o taką pomoc będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można je także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego bądź składać za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR. O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej…
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisuje umowy przyznania pomocy z beneficjentami poszczególnych działań PROW 2014-2020 i zachęca beneficjentów, którzy zawarli już umowy z Agencją m.in. w ramach typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” do realizacji inwestycji i składania wniosków o płatność. Będzie to podstawą do dokonania przez ARiMR płatności w postaci refundacji poniesionych kosztów. Jednocześnie informujemy, że w ramach wybranych form wsparcia PROW 2014-2020 o charakterze inwestycyjnym, m.in. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”, „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkę, co pozwoli nacuzyskanie wcześniejszego, częściowego finansowania kosztów inwestycyjnych. Wniosek o zaliczkę w wysokości do 50% przyznanej pomocy można złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR, w którym zawarto umowę o przyznaniu…
Istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od  27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. Pomoc przyznaje się rolnikowi: jeżeli m.in. jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1a) rozporządzenia, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w których w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-6 i 8-11a ustawy…
ARiMR podpisuje umowy przyznania pomocy z beneficjentami poszczególnych działań PROW 2014-2020. Jednocześnie Agencja przygotowana jest do wydatkowania środków w ramach Programu. Zachęcamy więc beneficjentów, którzy zawarli już umowy z Agencją m.in. w ramach typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” do realizacji inwestycji i składania wniosków o płatność. Będzie to podstawa do dokonania przez ARiMR płatności w postaci refundacji poniesionych kosztów. Jednocześnie informujemy, że w ramach wybranych form wsparcia PROW 2014-2020 o charakterze inwestycyjnym m.in. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”, „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkę, co pozwoli na uzyskanie wcześniejszego, częściowego finansowania kosztów inwestycyjnych. Wniosek o zaliczkę w wysokości do 50% przyznanej pomocy można złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR, w którym zawarto…
Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać od 2 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki. Aby skorzystać z pomocy, należy wytwarzać produkty: których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw…
06 października 2016

Aktualnie dostępne działania z zakresu PROW 2014-2020

Opracowanie: Barbara Skrzypniak
W dniach od 29 września do 28 października 2016 r. odbędzie się nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Działanie to ma na celu wsparcie inwestycji w zakresie przetwarzania produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój. Osobami kwalifikującymi się do wystąpienia o wsparcie są rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników, ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie. Kryterium uzyskania pomocy będzie założenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Jednak rejestracji działalności wnioskodawca dokonuje dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy. Dofinansowanie realizowane będzie w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych i wysokobiałkowych. W ramach PROW 2014-2020 na ww. wsparcie zaplanowano 700 mln euro. Maksymalny poziom pomocy przyznanej jednej…
25 sierpnia 2016

Wsparcie dla rolników, którzy w sposób trwały przekażą swoje gospodarstwo innym rolnikom

Opracowanie: Halina Dominiak i Daniela Frontczak • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Zgodnie z informacją podaną przez ARiMR w okresie od 12 września do 11 października 2016 roku będzie trwał nabór wniosków w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwa innemu rolnikowi”. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym. O pomoc taką może ubiegać się rolnik – osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: jest wpisany do ewidencji producentów; jest pełnoletni; uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich; przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości…
Nowy harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 przewiduje nabór na operację „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w I kwartale 2017 r. Poniżej kilka istotnych informacji wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 2015 r. i zmian wprowadzonych rozporządzeniem MRiRW z dnia 30 czerwca 2016 r. Pomoc jest przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Każdy zatem, kto ma pomysł na rozwój gospodarstwa, a brakowało mu pieniędzy na jego zrealizowanie, może złożyć wniosek. No może prawie każdy, ponieważ kryteria dostępu, jakie trzeba spełnić w roku docelowym, są dość wygórowane. Pomoc ma formę premii w wysokości 60 000 zł, która wypłacana jest w dwóch ratach. Są trzy zasadnicze wymogi, które należy spełnić, aby otrzymać premię: należy być…