PROW
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin naboru na  inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez młodych rolników. Celem działania jest zachęta do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej. Dotacja ma przyczyniać się do przyspieszenia pożądanych zmian w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych i do zwiększenia konkurencyjności całego sektora rolnego. Ze względu na fakt finansowania działania w ramach starego PROW 2007-2013 nabór odbywa się na zasadach dotychczas prowadzonych z pewnymi drobnymi zmianami. Wysokość dotacji na finansowanie przedsięwzięć przez młodych rolników wynosi 100.000 złotych. Wnioski mogą składać kandydaci na młodych rolników (czyli osoby, które nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia gospodarstwa rolnego) oraz posiadacze gospodarstw - osoby,…
Od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Wsparcie to jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W zbliżającym się naborze ARiMR ma do rozdzielenia 796,47 mln zł. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 18 kwietnia br. w siedzibie centrali ARiMR w Warszawie, Prezes Andrzej Gross powiedział, że to wsparcie jest bardzo oczekiwane na polskiej wsi i dlatego jest uruchamiane niezwłocznie po podpisaniu rozporządzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, które reguluje zasady tegorocznego naboru.  Prezes…
18 kwietnia 2014

Młody Rolnik rusza w maju.

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Minister rolnictwa zapowiedział dodatkowy nabór na działanie „Młody Rolnik”. Nabór rozpocznie się prawdopodobnie około połowy maja. Do rozdysponowania jest 189 mln euro, dzięki którym to środkom blisko 7,8 do 8 tysięcy młodych rolników będzie mogło otrzymać po 100 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności rolniczej. W związku z kończącym się okresem programowania dokonywane są przesunięcia środków w celu ich pełnego i efektywnego wykorzystania. Dzięki temu zwiększono budżet działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” o 189 mln euro. Pozwoli to Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosić w maju br. kolejny nabór wniosków. Obecnie w resorcie rolnictwa trwają prace w zakresie nowelizacji rozporządzenia Ministra…
Ankieta monitorująca musi być wypełniona i dostarczona do ARiMR w ściśle określonym terminie. Każdy z młodych rolników, który otrzymał z ARiMR premię na samodzielne rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa, zobowiązał się m.in. do wypełnienia i złożenia do Agencji ankiety monitorującej. Zawiera ona informacje niezbędne do oceny spełnienia przez młodego rolnika zobowiązań związanych z otrzymaną pomocą, a także do oceny sposobu i efektów wdrażania działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW 2007-2013. Ankieta jest również źródłem danych, które są wykorzystywane w sprawozdaniach przekazywanych do Komisji Europejskiej. Na tej podstawie badana jest skuteczność i efektywność udzielonej pomocy, a także formułowane są wnioski dotyczące…
03 października 2013

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"  Wsparcie z cieszącego się dużą popularnością działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  do Lokalnych Grup Działania (LGD). W Polsce powstało już 336 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup. Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii…
03 października 2013

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"  Wsparcie z cieszącego się dużą popularnością działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD). W Polsce powstało już 336 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup. Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie…
03 września 2013

Kiedy wystąpić po okresową emeryturę rolniczą - informuje ARiMR

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Wielu rolników, którzy otrzymują z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2004 - 2006 i PROW 2007 - 2013 "Renty strukturalne", zastanawia się co będzie po osiągnięciu przez nich 65 roku życia. Część z nich martwi się, że może wówczas pozostać bez środków do życia, ponieważ nie będą im przysługiwały unijne renty, a nie nabędą jeszcze praw do rolniczych emerytur wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). W takiej sytuacji mogą znaleźć się mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1947 r., którym renta strukturalna została przyznana na okres krótszy niż do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego ustawą o emeryturach i rentach…
PROPOZYCJE NA PODSTAWIE MATERIALÓW Z MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Graf KE przedstawiła projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 Komisja Europejska ogłaszając. projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2014 - 2020 podkreśliła, że jej celem będzie podniesienie konkurencyjności europejskiego rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Europy, wraz z jednoczesną promocją wysokiej  jakości produktów, ochroną środowiska i rozwojem obszarów wiejskich. Jak proponuje KE: I FILAR Podstawą WPR mają pozostać dopłaty bezpośrednie do hektara, jednak Komisja proponuje wprowadzenie wielu zmian w systemie ich przyznawania oraz stopniowe zrównanie ich poziomu we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Projekt…
28 marca 2013

Dotacje dla przedsiębiorczych z Programu Opreacyjnego Ryby

Opracowanie: Krzysztof Graf
Mijający okres budżetowy Unii Europejskiej ma zawsze do siebie to, iż w ostatnim roku kończy się pula dostępnych pieniędzy. Poza tym jak to zwykle bywa chętnych jest dużo więcej niż pieniędzy, a zainteresowanie dotacjami na inwestycje prowadzone na terenie obszarów wiejskich rośnie. Toteż zaczynają liczyć się działania, o których mniej słyszano, a dzięki którym można jednak zrealizować zaplanowane inwestycje. Przykładem takiego działania jest Program Operacyjny Ryby na lata 2007-2013. Jego zasadnicza część została skierowana dla rybactwa, osób pracujących w rybactwie oraz osób odchodzących z rybactwa oraz terenów objętych działaniem Lokalnych Grup Rybackich. Końcowymi beneficjentami tych projektów są społeczności rybackie, zatrudnieni…