PROW
Dzięki wydłużeniu terminu na złożenie wniosków o wypłatę dofinansowania, więcej beneficjentów zdąży zakończyć swoje inwestycje i będzie mogło otrzymać z ARiMR wsparcie. Beneficjenci sześciu działań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mogą nawet o trzy miesiące wydłużyć termin na złożenie wniosków o wypłatę pomocy. Chodzi o działania: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych; Modernizacja gospodarstw rolnych; Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. Wydłużenie, maksymalnie do 30 września 2015 r., terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy jest możliwe dzięki nowelizacji przez ministra…
Przypominamy: tylko do 3 listopada 2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Takie wnioski można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR od 5 września br. Uprawnione do ich złożenia są osoby, które spełniają następujące dwa warunki. Po pierwsze ubiegały się o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” w czasie naborów prowadzonych przez ARiMR w 2011, 2012 i 2013 roku i wówczas nie dostały pomocy z powodu braku środków, to znaczy znajdują się w „białej” części ostatnio opublikowanych na stronie Agencji list wojewódzkich określających kolejność przysługiwania dofinansowania w poszczególnych naborach. Po drugie nie otrzymały z ARiMR do 4 września 2014 roku informacji o odmowie przyznania…
Uwaga wnioskodawcy, którzy podpisali umowy na realizację przedsięwzięć w ramach działań PROW 2007-2013 oraz PO Ryby 2007-2013. Istnieje możliwość szybszego rozliczenia zrealizowanych inwestycji. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podejmuje działania, by jak najszybciej wypłacić pieniądze wszystkim, którzy podpisali z nią umowy, zrealizowali swoje przedsięwzięcia i zobowiązania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. W związku z tym Agencja zwraca się do rolników, przedsiębiorców, armatorów statków rybackich i innych beneficjentów tych Programów, by jak najszybciej składali wnioski o wypłatę przyznanej im pomocy. Ważne jest staranne przygotowywanie wniosków i dołączenie do nich wszystkich niezbędnych dokumentów. Prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski pozwolą szybko wypłacić dotacje. Dodatkowo, celem ułatwienia, Agencja wprowadziła na swoim portalu internetowym dla kilku…
Komisja Europejska wyraziła zgodę na przyznanie pomocy finansowej większej liczbie wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, którzy złożyli wnioski w ramach PROW 2007-2013. Ta możliwość jest wynikiem przesunięcia dodatkowych 200 mln euro. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonał nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy z tego działania. W związku z powyższym do 3 listopada 2014 roku można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Bardzo ważne! Niezłożenie wniosku aktualizacyjnego w tym terminie oznacza, że taka osoba zostanie wykluczona z przyznania pomocy z działania „gospodarstw rolnych”. Aktualizacji wniosków…
Polska przekazała Komisji Europejskiej informację na temat planowanych rodzajów płatności bezpośrednich w Polsce, tj.: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dla małych gospodarstw, płatności związanych z produkcją w następujących sektorach: bydło, krowy, owce, kozy, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, owoce miękkie, chmiel, rośliny wysokobiałkowe, pomidory, len, konopie włókniste, przejściowego wsparcia krajowego do tytoniu, płatności dodatkowej. Komu przysługuje wsparcie do produkcji? Płatność do bydła – posiadającym co najmniej 3 sztuki młodego bydła w wieku do 24 miesięcy, do wszystkich zwierząt od 1-szej do 30-tej sztuki. Wsparcie będzie przysługiwać maksymalnie 2 razy w ciągu życia zwierzęcia (przykładowo, w wieku 6-8 miesięcy i 12-24 miesiący). Płatnością będzie objęte bydło, niezależnie od płci, spełniające wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Płatność do krów – posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku od 24 miesięcy, do krów…
Młodzi Rolnicy, którzy złożyli wnioski w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 112 PROW 2007-2013 „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, mogą sprawdzić na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa listę wniosków złożonych w terminie od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. oraz przyznaną punktację. Ogółem w skali kraju złożono 23 444 wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników, w tym w województwie: dolnośląskim – 793 kujawsko-pomorskim – 2186 lubelskim – 2712 lubuskim – 365 łódzkim – 1770 małopolskim – 623 mazowieckim – 3785 opolskim – 504 podkarpackim – 585 podlaskim – 2116 pomorskim – 958 śląskim – 419 świętokrzyskim – 979 warmińsko-mazurskim – 1310 wielkopolskim – 3587 zachodniopomorskim – 752 O kolejności przysługiwania pomocy finansowej…
W Polsce działa 335 takich grup. Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD). Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z samorządami województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych samorządów województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD…
Komisja Europejska zaakceptowała przesunięcie środków finansowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w celu zwiększenia budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” o 200 mln euro. Zmiana ta umożliwi przyznanie pomocy dodatkowo kilku tysiącom wnioskodawców spośród tych, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborach przeprowadzonych w latach 2011-2013. W przypadku braku zgody KE na zwiększenie budżetu działania nie można byłoby tym wnioskodawcom przyznać pomocy z powodu wyczerpania wojewódzkich limitów środków. Zmiana PROW 2007-2013 była poprzedzona negocjacjami z Komisją Europejską. Ustalono, że dodatkowe środki w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” będą przeznaczone na finansowanie inwestycji, które zostaną wybrane na podstawie zmienionych kryteriów wyboru operacji. W związku z tym zostaną określone dodatkowe kryteria wyboru operacji, które będą preferowały projekty: przyczyniające się…
06 sierpnia 2014

PROW 2007-2013 „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Rada Ministrów zatwierdziła przesunięcie dodatkowych 200 mln euro na sfinansowanie wniosków złożonych na modernizację gospodarstw z PROW 2007-2013. Jednak ARiMR ponownie ustali kolejność rozpatrywania podań, które dziś są na tzw. białych listach. Wnioski, dla których obecnie brakuje pieniędzy na podpisanie umów, będą poddane kolejnej ocenie punktowej na podstawie trzech dodatkowych kryteriów. Tak więc oprócz dotychczasowych punktów za wielkość ekonomiczną gospodarstwa, wzrost wartości dodanej (GVA) oraz wspólne inwestycje, punkty będą przyznawane za: Inwestycje prośrodowiskowe – dotyczy wniosków, w których celem inwestycji jest poprawa warunków ochrony środowiska naturalnego; w zależności od procentowego udziału kwoty pomocy na inwestycje prośrodowiskowe w stosunku do całości kwoty pomocy wniosek otrzyma dodatkowo: 1 pkt, gdy 30-50% pomocy przeznaczone jest na inwestycje prośrodowiskowe, 2 pkt, gdy 50-70%…