PROW
03 sierpnia 2016

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji terminów planowanych do 30 czerwca 2017 r. naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem, który udostępniamy do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik”. Źródło informacji: ARiMR​.
08 kwietnia 2016

Młody Rolnik PROW 2014-2020

Opracowanie: Piotr Konieczny
Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. Wnioski o przyznanie pomocy składa się do  kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym. Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która: w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat; jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy; rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego (tj. stała się…
Poniżej w częśći „Pobierz załącznik” znajduje się do pobrania harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.
Pomoc będzie można otrzymać m.in. na budowę płyt obornikowych. To pierwsze działanie z PROW 2014-2020 uruchamiane w tym roku. Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego. Ten rodzaj pomocy należy do poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” i jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin i zasady przyznawania takiej pomocy zostały podane do publicznej wiadomości 29 grudnia 2015 r. przez Prezesa ARiMR Daniela Obajtka w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach…
26 października 2015

Broszura informacyjna dla beneficjentów PROW 2014-2020

Opracowanie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi broszurę informacyjną dla beneficjentów PROW 2014-2020, stanowiącą poradnik, jak unikać błędów najczęściej popełnianych w trakcie składania wniosków i realizacji operacji (w oparciu o analizę błędów występujących w perspektywie finansowej 2007-2013). Poniżej w części „Pobierz załącznik” udostępniamy tę broszurę.
Od 19 października do 17 listopada 2015 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z hodowlą bydła mięsnego, prosiąt oraz produkcją mleka. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross ogłosił w dzienniku ogólnopolskim i na portalu internetowym ARiMR termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy oraz zasady udzielania wsparcia na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie takiego wsparcia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała od 19 października do 17 listopada 2015 r., a będzie można ubiegać się o pomoc na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł; rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł; rozwojem produkcji bydła…
14 sierpnia 2015

Terminy ogłaszenia naborów na działania PROW

Opracowanie: Czesław Bachorz
Na sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podano przybliżony terminarz ogłoszenia terminów naborów na działania PROW 2014-2020 – tak powiedział wiceminister Tadeusz Nalewajk. Przyjęto dwie ustawy wspierające PROW: ustawę o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej. Została również przyjęta ustawa dotycząca finansowania obszarów wiejskich. Ministerstwo przygotowuje obecnie rozporządzenia wykonawcze, na podstawie których będzie możliwość wdrażania poszczególnych działań. Wszystkich działań ma być 15, a poddziałań 35. Dla każdego z nich jest konieczne wydanie rozporządzenia wykonawczego. Rozporządzenia zanim zostaną wydane są wcześniej konsultowane z samorządami, związkami rolniczymi i instytucjami okołorolniczymi. Dotychczas przy realizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 wydanych zostało 9 rozporządzeń, ostatnim…
31 lipca 2015

Są pieniądze dla kolejnych młodych rolników

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Jest zgoda Komisji Europejskiej na przesunięcie około 54 mln euro na program wsparcia dla młodych rolników. Dzięki temu pomoc otrzyma dodatkowo około 2900 osób – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. O sukcesie negocjacji z Brukselą poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki po spotkaniu, które odbył z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Philem Hoganem. Dzięki wsparciu w wysokości 100 tys. zł, gospodarstwa rolników zwiększą swój potencjał ekonomiczny i poprawią rentowność, co z kolei sprzyjać będzie poprawie konkurencyjności polskiego rolnictwa. Wsparcie przejmowania gospodarstw przez osoby młode, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, skłonne modernizować i rozwijać swoje gospodarstwa, bez wątpienia przyczyni się do poprawy kondycji polskiego rolnictwa – powiedział w Brukseli minister rolnictwa Marek Sawicki. Ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy dla młodych rolników odbył się w okresie od 15.05.2014 r.…
Komitet Monitorujący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodził się na zwiększenie o 103,2 mln euro budżetu działania Ułatwianie startu młodym rolnikom. Oznacza to, że premię może otrzymać jeszcze co najmniej 4,26 tys. młodych rolników, którzy złożyli wnioski o jej przyznanie w ubiegłym roku, lecz z powodu braków pieniędzy nie otrzymali wówczas wsparcia. W ten sposób pomoc na samodzielne rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa z budżetu PROW 2007-2013 otrzyma w sumie ponad 38 tys. młodych rolników. Wysokość premii dla jednego gospodarza wynosi 100 tys. zł. Dziękuję Państwu za podjęcie decyzji o przesunięciu tych pieniędzy. To dobra informacja dla wszystkich beneficjentów unijnych środków, którzy nie przekroczyli 40 roku życia. Celujemy w pełne, stuprocentowe wykorzystanie PROW 2007-2013 i na pewno nie będziemy musieli zgłaszać wniosku o wydłużenie terminu jego rozliczania,…