30 czerwca 2017

Rusza nabór wniosków na operacje „Restrukturyzacja małych gospodarstw” dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Opracowanie: Aldona Jankowska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. rolnicy z terenów objętych afrykańskim pomorem świń (ASF) mogą składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1813, z późn. zm.).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” na operacje związane z zaprzestaniem chowu i hodowli świń, realizowane na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), może być przyznana osobie fizycznej, jeżeli m.in.:

  • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadziła innej działalności gospodarczej,
  • nie przyznano i nie wypłacono jej rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, o której mowa w art. 57g ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605),
  • planowana operacja dotyczy restrukturyzacji małego gospodarstwa oraz związana jest z zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwie położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze wymienionym w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.).

Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę lub przesyłką poleconą nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Dokumenty aplikacyjne dostępne są pod adresem:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-63-restrukturyzacja-malych-gospodarstw-asf.html

Żródło informacji: ARiMR.

Czytany 2362 razy Ostatnio zmieniany 30 czerwca 2017

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.