28 kwietnia 2017

Uproszczona rachunkowość rolna – nowy obowiązek w PROW 2014-2020

Opracowanie: Maria Jeziorna
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje wiele form wsparcia dla rolnictwa. Największym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim działania ,,Premie dla młodych rolników” oraz ,,Modernizacja gospodarstw rolnych”. Aby uzyskać pomoc finansową w ramach wymienionych działań należy spełnić odpowiednie wymagania i zobowiązania. Jednym z nowych zobowiązań jest prowadzenie uproszczonej rachunkowości rolnej. Warto się bliżej przyjrzeć temu wymogowi, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z koniecznością zwrotu części lub całości otrzymanej pomocy.

Beneficjenci działania „Premia dla młodych rolników” zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast w przypadku beneficjentów działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” zobowiązanie to będzie obowiązywało od dnia przyznania pomocy. Realizację biznesplanu można uznać za rozpoczętą przez dokonanie czynności mających na celu realizację określonych w nim działań, zwłaszcza przez:

 • rozpoczęcie prac budowlanych związanych z inwestycją;
 • zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie prawa własności lub posiadania maszyn, urządzenia lub wyposażenia;
 • zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić świadczenie usług;
 • prace przygotowawcze takie jak uzyskanie zezwoleń lub przeprowadzenia analizy wykonalności inwestycji;
 • zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania gruntów rolnych lub zwierząt gospodarskich.

W przypadku beneficjentów prowadzących pełną rachunkowość – księgi rachunkowe, będą oni musieli w ramach już prowadzonych ksiąg rachunkowych wyodrębnić osobne konta lub korzystać z odpowiedniego kodu rachunkowego uwzględniającego wszystkie zdarzenia związane z realizacją operacji oraz prowadzeniem gospodarstwa.

Natomiast jeżeli beneficjent na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, będzie musiał prowadzić ewidencje przychodów i rozchodów w gospodarstwie zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z tym załącznikiem ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie to tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów związanych wyłącznie z działalnością rolniczą. W tabeli wpisujemy kolejno datę dokumentu księgowego i jego numer. Wpisów należy dokonywać w języku polskim i walucie polskiej, a stwierdzone we wpisach błędy poprawiać przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej oraz podpisanie poprawki wraz z umieszczeniem daty dokonania poprawki. Wpisów do ewidencji należy dokonywać na podstawie m.in. faktur, faktur VAT RR, rachunków, dokumentów celnych, dowodów opłat, dziennego zestawienia sprzedaży i innych dokumentów księgowych, które w sposób wiarygodny stwierdzą fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z rzeczywistym jej przebiegiem.

Ewidencje oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy, trzeba będzie przechowywać na stałe w miejscu zamieszkania albo siedzibie beneficjenta, chyba że prowadzenie ewidencji zostanie zlecone biuru rachunkowemu. Wówczas dokumentacja może być przechowywana w miejscu prowadzenia tej rachunkowości.

Jeżeli gospodarstwo rolne objęte jest prowadzeniem rachunkowości rolnej według systemu Polski FADN (element europejskiego systemu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych), wówczas taka rachunkowość jest potwierdzeniem spełnienia takiegoż wymogu. W tym przypadku doradca rolny na bieżąco dokonuje ewidencji opisującej sytuację gospodarstwa rolnego.

Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy finansowej. Prowadzenie ewidencji w gospodarstwie rolnym ma za zadanie przede wszystkim wykazanie zakładanego w Planie Rozwoju Gospodarstwa wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Wzór ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie (zgodnie z załącznikiem nr 3)

Imię i nazwisko ..............................
Adres ..............................

Lp. Data zdarzenia gospodarczego Nr dowodu księgowego Przychód Wydatki Uwagi
gr gr
1.          
           
    Suma strony      
    Przeniesienie z poprzedniej strony      
    Razem od początku roku      

Źródło:

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Czytany 3185 razy Ostatnio zmieniany 30 kwietnia 2017

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.