PROW
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje wiele form wsparcia dla rolnictwa. Największym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim działania ,,Premie dla młodych rolników” oraz ,,Modernizacja gospodarstw rolnych”. Aby uzyskać pomoc finansową w ramach wymienionych działań należy spełnić odpowiednie wymagania i zobowiązania. Jednym z nowych zobowiązań jest prowadzenie uproszczonej rachunkowości rolnej. Warto się bliżej przyjrzeć temu wymogowi, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z koniecznością zwrotu części lub całości otrzymanej pomocy. Beneficjenci działania „Premia dla młodych rolników” zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów.…
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 8 lutego 2017 r. ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata”2014-2020. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. O premię w wys. 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika: ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro, jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej…
W dniach od 30 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U. poz. 1965), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”, informuje, że w dniach od 30 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” na realizację operacji w zakresie określonym w art. 68…
Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Agencja uruchamia bowiem wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o taką pomoc będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można je także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego bądź składać za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR. O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej…
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisuje umowy przyznania pomocy z beneficjentami poszczególnych działań PROW 2014-2020 i zachęca beneficjentów, którzy zawarli już umowy z Agencją m.in. w ramach typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” do realizacji inwestycji i składania wniosków o płatność. Będzie to podstawą do dokonania przez ARiMR płatności w postaci refundacji poniesionych kosztów. Jednocześnie informujemy, że w ramach wybranych form wsparcia PROW 2014-2020 o charakterze inwestycyjnym, m.in. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”, „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkę, co pozwoli nacuzyskanie wcześniejszego, częściowego finansowania kosztów inwestycyjnych. Wniosek o zaliczkę w wysokości do 50% przyznanej pomocy można złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR, w którym zawarto umowę o przyznaniu…
Istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od  27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. Pomoc przyznaje się rolnikowi: jeżeli m.in. jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1a) rozporządzenia, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w których w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-6 i 8-11a ustawy…
ARiMR podpisuje umowy przyznania pomocy z beneficjentami poszczególnych działań PROW 2014-2020. Jednocześnie Agencja przygotowana jest do wydatkowania środków w ramach Programu. Zachęcamy więc beneficjentów, którzy zawarli już umowy z Agencją m.in. w ramach typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” do realizacji inwestycji i składania wniosków o płatność. Będzie to podstawa do dokonania przez ARiMR płatności w postaci refundacji poniesionych kosztów. Jednocześnie informujemy, że w ramach wybranych form wsparcia PROW 2014-2020 o charakterze inwestycyjnym m.in. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”, „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkę, co pozwoli na uzyskanie wcześniejszego, częściowego finansowania kosztów inwestycyjnych. Wniosek o zaliczkę w wysokości do 50% przyznanej pomocy można złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR, w którym zawarto…
Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać od 2 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki. Aby skorzystać z pomocy, należy wytwarzać produkty: których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw…
06 października 2016

Aktualnie dostępne działania z zakresu PROW 2014-2020

Opracowanie: Barbara Skrzypniak
W dniach od 29 września do 28 października 2016 r. odbędzie się nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Działanie to ma na celu wsparcie inwestycji w zakresie przetwarzania produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój. Osobami kwalifikującymi się do wystąpienia o wsparcie są rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników, ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie. Kryterium uzyskania pomocy będzie założenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Jednak rejestracji działalności wnioskodawca dokonuje dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy. Dofinansowanie realizowane będzie w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych i wysokobiałkowych. W ramach PROW 2014-2020 na ww. wsparcie zaplanowano 700 mln euro. Maksymalny poziom pomocy przyznanej jednej…