Płatności
23 stycznia 2015

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich na lata 2015-2020

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Przepisy projektowanej ustawy zapewniają odpowiednie wsparcie rolników poprzez wdrożenie zreformowanego systemu płatności bezpośrednich, zgodnie z rozporządzeniem 1307/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Celem zasadniczym nowego systemu wsparcia bezpośredniego jest wspieranie dochodów rolników oraz wynagradzanie ich za produkcję dóbr publicznych, przeciwdziałanie wzrostowi cen żywności oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. W projekcie ustawy określono w szczególności zasady i tryb przyznawania i wypłaty rolnikom płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu. Wspieranie dochodów rolników będzie realizowane za pomocą wszystkich rodzajów płatności – czyli: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności…
13 stycznia 2015

Nowości w procedurze szacowania strat

Opracowanie: Lucyna Grudzień-Kozaczka
W jakim celu szacowane są straty przez Komisję powołaną przez Wojewodę? Warunkiem skorzystania z pomocy (kredytów preferencyjnych) dla gospodarstw dotkniętych stratami z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jest oszacowanie strat przez Komisję powołaną przez Wojewodę w formie protokołu. Protokół z szacowania strat pomocniczo może służyć też do innych celów: do pomocy socjalnej, ulgi w podatku rolnym, prolongaty składek KRUS, uczestnictwie w unijnym  działaniu pn. „Przywracanie potencjału produkcyjnego”, jako dowód zaistnienia siły wyższej do okazania przed kierownikiem ARiMR itp., innych programów pomocowych ustanawianych doraźnie przez Radę Ministrów w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych o większych rozmiarach. Procedura szacowania strat w przypadku stwierdzenia szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne Szczegółowe zasady szacowania szkód spowodowanych przez…
Pomoc państwa dla rolników dotkniętych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne udzielana jest w Polsce ze środków krajowych oraz ze środków unijnych. Dysponentem środków pomocowych z obu tych źródeł jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Pomoc nie ma charakteru odszkodowawczego i służy wznowieniu, odbudowaniu produkcji. Środki krajowe są udzielane w ramach preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji oraz odtworzenie środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód zwane kredytami „klęskowymi” w postaci dopłat do oprocentowania. Kredyty te mogą być udzielane z linii inwestycyjnej – oznaczonej symbolem nKL01 i linii obrotowej oznaczonej symbolem nKL02. Pomoc może również polegać na udzielaniu gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów bankowych. Pomoc w postaci kredytów klęskowych jest udzielana zgodnie z przepisami: rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20…
Obszary ONW zajmują w Polsce około połowy powierzchni gruntów użytkowanych rolniczo. Zgodnie z unijnymi przepisami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła od 16 października wypłatę dopłat ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych za 2014 r. Na realizację dopłat ONW Agencja ma do dyspozycji 1,37 mld zł, a na wypłatę płatności rolnośrodowiskowych 1,54 mld zł. Pieniądze te trafią do rolników do końca czerwca 2015 r. Wnioski o przyznanie dopłat ONW i płatności rolnośrodowiskowych rolnicy składają co roku wiosną na wspólnym formularzu wraz z wnioskami o przyznanie dopłat bezpośrednich. Kto złoży je w terminie od 15 marca do 15 maja może liczyć na otrzymanie należnych mu dopłat w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku dostarczenia wniosków od 16 maja do 9 czerwca należne dopłaty są pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. W tym roku wnioski o przyznanie dopłat ONW złożyło 736 tys.…
Tegoroczne ceny skupu czarnych porzeczek i wiśni były w tym roku bardzo niskie i nie pokrywały nawet kosztów ich produkcji. Aby zrekompensować straty producentów tych owoców wynikające z tej sytuacji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała im wsparcie. Jego wysokość wyniesie 410 zł za 1 hektar takich upraw i będzie realizowane w formie tzw. pomocy de minimis. Oznacza to, że maksymalna kwota wsparcia wypłaconego w tej formie w ciągu trzech ostatnich lat nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro. Aby otrzymać taką pomoc, trzeba wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go do 15 października 2014 r. we właściwym biurze powiatowym Agencji ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę producenta rolnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu ostatnich…
Ok. 1,36 mln rolników zgłosiło ponad 14 mln ha do dopłat bezpośrednich w 2014 r. Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2014 rok. W Polsce wynosi on 4,1776 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2014 r. wynosi ok. 3,4 mld euro, tj. ok. 14,2 mld złotych. Planowane stawki poszczególnych płatności mogą wynieść: Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 910,87 zł/ha; płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1 000,39 zł/ha; płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 351,69 zł/tonę; płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją)…
Rolnictwo to bardzo ważna dziedzina naszej gospodarski. To od niej zależy kondycja naszego społeczeństwa. od cen produktów rolnych zależy byt wielu rodzin. Większość z nas, mieszkańców miast, a także wsi chciałaby, żeby produkty rolnicze były jak najtańsze i żeby były zawsze dostępne. Często zapominamy, że rolnictwo to również miejsce pracy i źródło dochodu ludzi tam zatrudnionych. Musimy sobie zdać sprawę z faktu, że ci co pracują w gospodarstwie też chcą i mają do tego prawo, żyć godnie i dostatnio ze swej pracy. W trudnej sytuacji geopolitycznej, każdy element wpływający na wzrost dochodów w rolnictwie ma dla rolników ogromne znaczenie, w tym przede wszystkim płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. A jakie one będą w latach 2015-2020, spróbuję zainteresowanym przybliżyć…
06 listopada 2013

Dopłaty dla gospodarstw rolnych

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2013 rok.Kurs ten wynosi 4,2288 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których euro niej jest oficjalną walutą.W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest wyższy o 0,125 zł niż w ubiegłym roku (wtedy wynosił 4,1038 zł za euro), czyli jest korzystniejszy dla rolników. Maksymalna łączna kwota  przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2013 rok wynosi ok. 3,5 mld euro, tj. 14,8 mld złotych. Wstępnie szacowane stawki płatności będą wynosić: Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - 830,30 zł/ha (731,72 zł…
18 lipca 2012

Wsparcie dla zniszczonych gospodarstw

Opracowanie: Jacek Hurka • Zamieszczenie: Teresa Stefańczyk
Rolnicy poszkodowani przez gradobicia, trąby powietrzne, czy burze będą mogli skorzystać ze wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z informacji ARiMR wynika, że dysponuje jeszcze kwotą ponad 200 mln zł na odbudowę gospodarstw rolników poszkodowanych przez w/w zdarzenia. Pomoc mogłaby być przyznana, jeżeli rolnik utraci 30 proc. rocznej produkcji swoich upraw rolnych, zwierząt gospodarskich lub ryb oraz co najmniej 10 tys. zł w środkach trwałych produkcji rolnej, np. budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących o produkcji rolnej. Oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie. Maksymalna kwota pomocy, jaka może być przyznana na jedno gospodarstwo w okresie…