12 stycznia 2015

Pomoc dla rolników związana z wystąpieniem szkód wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Opracowanie: Lucyna Grudzień-Kozaczka
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Pomoc państwa dla rolników dotkniętych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne udzielana jest w Polsce ze środków krajowych oraz ze środków unijnych. Dysponentem środków pomocowych z obu tych źródeł jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Pomoc nie ma charakteru odszkodowawczego i służy wznowieniu, odbudowaniu produkcji.

Środki krajowe są udzielane w ramach preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji oraz odtworzenie środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód zwane kredytami „klęskowymi” w postaci dopłat do oprocentowania.

Kredyty te mogą być udzielane z linii inwestycyjnej – oznaczonej symbolem nKL01 i linii obrotowej oznaczonej symbolem nKL02.

Pomoc może również polegać na udzielaniu gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów bankowych.

Pomoc w postaci kredytów klęskowych jest udzielana zgodnie z przepisami:

 • rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r., str. 35), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1535/2007”, oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w przypadku gdy szkody, o których mowa w § 2 pkt 2, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, albo
 • rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L  358 z 16.12.2006 r., str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1857/2006”, oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w przypadku gdy szkody, o których mowa w § 2 pkt 2, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w lit. a.


Na co można wykorzystać pieniądze z kredytu „klęskowego”?

 1. Kredyt inwestycyjny z linii nKL01 w celu odtworzenia środków trwałych po klęskach można wykorzystać na: 
  • przywrócenie funkcji użytkowych:
   • zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni i innych budynków i budowli służących do produkcji, a zakże urządzeń i obiektów służących do zasilania w wodę, energię elek­tryczną, gaz i odprowadzenie ścieków w obrębie gospodarstwa, pomieszczeń socjalnych, zagrodowych oczyszczalni ścieków, placów w obrębie gospo­darstw rolnych, dojazdów łączących punkty odbioru mleka w gospodar­stwach rolnych z siecią dróg publicznych, ogrodzeń, murów oporowych poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych, pomieszczeń socjalnych poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych,
   • uszkodzonych ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych i urządzeń do zarzą­dzania procesem produkcji poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych,
   • elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na waru­nki prowadzenia działalności rolniczej,
  • przywrócenie produkcyjności poprzez zakup:
   • kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu lub innej plantacji roślin wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, z wyłączeniem roślin na cele energetyczne,
   • stada podstawowego inwentarza żywego,
  • zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, urządzeń i oprogramowania do zarządzania procesem produkcji, a także samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej.
 2. Kredyt obrotowy z linii nKL02 – można wykorzystać na ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej, np.:
  • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
  • nawozów mineralnych,
  • środków ochrony roślin,
  • paliwa na cele rolnicze,
  • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
  • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
  • pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
  • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
  • pasz objętościowych.

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na:

 • 8 lat w odniesieniu do linii nKL01 na nakłady inwestycyjne, za wyjątkiem nakładów na zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu,
 • 5 lat w odniesieniu do linii nKL01 na zakup kwalifikowanego materiału szkółkar­skiego na odtworzenie sadu,
 • 4 lata w odniesieniu do linii KL02 na zakup obrotowych środków do produkcji rolnej na rzeczowe nakłady.

Karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć:

 • 2 lata – linia nKL01,
 • 4 lata – linia nKL02.

Oprocentowanie kredytów wynosi:

 • Linia nKL01, nKL02 dla kredytobiorcy ubezpieczonego – 1,5%,
 • Linia nKL01, nKL02 dla kredytobiorcy  nieubezpieczongo – 4,125%.


Wykaz banków współpracujących z ARiMR w zakresie częściowej spłaty kapitału

Nazwa i adres Nr telefonu i faksu
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel.: (22) 860 40 00
faks: (22) 860 50 00
SGB-Bank S.A. (powstały z połączenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. i Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A.) oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
ul. Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań
tel.: (61) 856 24 00
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
ul. Płocka 9/11B
01-231 Warszawa
tel.: (22) 539 51 00
faks: (22) 539 52 22
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
tel.: (32) 357 00 69
PEKAO S.A.
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
tel.: (22) 524 55 82

Pomoc ze źródeł unijnych (budżet PROW 2007-2013) jest udzielana w ramach działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęską żywiołową”.

Osoba zainteresowana uzyskaniem wsparcia w ramach działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych, podobnie jak w przypadku innych działań PROW 2007-2013 wdrażanych przez ARiMR, musi złożyć wniosek o przy­znanie pomocy wraz z kompletem załączników w terminie podanym do publi­cznej wiadomości przez Prezesa Agencji. Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 podawana jest na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokra­jowym, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu naboru. Określa ona, w związku z wystąpieniem jakich zdarzeń losowych, określonych w ustawie o ubezpie­cze­niach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, i w jakim okresie mających miejsce, mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy. Informacja ta określa także dzień rozpoczęcia oraz zakończenia terminu składania wniosków, który nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych. Formularz wniosku o przyznanie pomocy można znaleźć na stronach internetowych ARIMR www.arimr.gov.pl oraz MRiRW www.minrol.gov.pl

Zasady udzielania pomocy w ramach działania 126 są zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.09.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowa­dze­nie odpowiednich działań zapobiegawczych”, objętego Programem Rozwoju Obsza­rów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 169, poz. 1141 z poźn. zm.). Jednolity tekst rozporządzenia ukazał się w Dz. U. z 2013 r., poz. 877 Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie poten­cjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadze­nie odpowiednich działań zapobiegawczych”, objętego Programem Rozwoju Obsza­rów Wiejskich na lata 2007–2013.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84;
 • na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl;
 • wysyłając pytania e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faksem 22 318 53 30;
 • w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym ARiMR pod nr tel. 61 845 38 30 (infolinia o programach pomocowych), 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 36.

Czytany 2904 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.