Kredyty preferencyjne
Od 2015 r. zmieniają się zasady udzielania przez ARiMR wsparcia z budżetu krajowego. Wynikają one z konieczności dostosowania krajowych przepisów do rozwiązań obowiązujących w całej Unii Europejskiej, w zakresie udzielania pomocy publicznej w rolnictwie. Nowe zasady zostały zapisane w wydanym przez Radę Ministrów rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DZ.U.z dnia 6 lutego 2015 r., poz 187). Zakres tzw. pomocy krajowej jest bardzo szeroki. Obejmuje on m.in. spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek od przyznanych kredytów inwestycyjnych czy klęskowych, udzielanie gwarancji i poręczeń spłaty takich kredytów, a także kredytów studenckich oraz…
22 grudnia 2014

ARiMR – linia kredytowa o symbolu CSK

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Andrzej Gross, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie częściowej spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych (linia kredytowa o symbolu CSK). W dniu 3 grudnia 2014 r. Agencja udostępniła współpracującym bankom dodatkowe środki w kwocie 15 mln zł z przeznaczeniem na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów, planowanych do udzielenia w 2014 r. Łącznie w 2014 r. na pomoc polegającą na częściowej spłacie za kredytobiorcę kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych została przekazana bankom kwota 55 mln zł. O kredyt z linii CSK rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. oraz Banku PEKAO S.A. Źródło: ARiMR
Rolników, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne, mogą dotknąć przypadki o charakterze losowym, jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych, takich jak: kryzys gospodarczy, zatory płatnicze czy utrata rynków zbytu. Obecnie najpoważniejszym zagrożeniem dla szeroko rozumianej produkcji rolniczej w Polsce jest wprowadzenie przez Rosję embarga na dostawy produktów rolnych. Sytuacja ta niewątpliwie wpłynie na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentów, którzy korzystając z kredytów preferencyjnych, zobowiązani są jednocześnie do prowadzenia działalności i realizacji celów, na które przyznana im została pomoc publiczna w postaci dopłat do oprocentowania kredytów. Dlatego warto podkreślić, że warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania zawierają…
27 października 2014

Pomoc dla studentów z terenów wiejskich

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Jednym z zadań ARiMR jest udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich. Bez tego wiele osób z terenów wiejskich nie byłoby w stanie podjąć studiów wyższych. Rozpoczął się nowy rok akademicki. Wielu studentów, którzy przyjechali na uczelnie do dużych miast, pochodzi z niezbyt zamożnych rodzin. Takim osobom może być szczególnie trudno egzystować w nowych warunkach, ponieważ nie będą mogły liczyć na wsparcie finansowe swoich rodziców. Z różnych opracowań wynika, że szczególnie trudna jest sytuacja materialna rodzin studentów z terenów wiejskich. Właśnie z myślą o tych najbiedniejszych, czyli między innymi osobach z terenów wiejskich, został wprowadzony już w 1998 r. system kredytów studenckich. Ma on ułatwiać młodzieży z tych mniej zamożnych rodzin dostęp do szkolnictwa wyższego. Rola Agencji Restrukturyzacji…
Można składać wnioski do Stowarzyszenia LGR Obra-Warta w ramach I edycji Rybackiego Funduszu Kredytowego „ILONA 2014-2020”, dedykowanego pamięci Pana Jacka Kuronia. Minimalna wysokość kredytu wynosi 5 000,00 zł, natomiast maksymalna wysokość kredytu: 10 000,00 zł, przy czym kwota maksymalna jest związana z zakresem wsparcia i sam kredyt może być znacznie wyższy, jednak kwota pomocy nie ulegnie proporcjonalnemu zwiększeniu. Wsparcie LGR Obra-Warta polegać będzie na zwrocie zapłaconej prowizji bankowej oraz zapłaconych odsetkach od kredytu, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ? Wnioski składać mogą: Zameldowani na stałe mieszkańcy Regionu Obra-Warta planujący podjęcie lub prowadzący działalność gospodarczą w kierunkach uznawanych za priorytetowe przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta.Szacuje się, że w 7 edycjach Programu wsparcie uzyska co najmniej 175 osób. Posiadające…
W Polsce od 2014 roku zmieniły się zasady zakupu użytków rolnych, które zostały teraz dostosowane do warunków obowiązujących w innych krajach UE. Zmiany dotyczą współfinansowania z budżetu krajowego kosztów zakupu ziemi. Do tej pory, przez siedem ostatnich lat,  nasi rolnicy mogli korzystać z większej pomocy państwa przy zakupie gruntów. Teraz rolnicy mają dwie możliwości pozyskania wsparcia z budżetu państwa na zakup ziemi. Po pierwsze rolnicy mogą na ten cel wykorzystać część preferencyjnego kredytu otrzymanego na zrealizowanie inwestycji w gospodarstwie. Przy czym można tak zrobić, gdy korzysta się z jednej z linii kredytowych (oferowanych przez banki współpracujące z ARiMR) oznaczonych następującymi…
27 stycznia 2014

Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania przez ARiMR

Opracowanie: Elżbieta Różańska
ARiMR poinformowała 20 stycznia 2014 r. współpracujące z nią banki, że limit dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych, które będą udzielane w I kwartale 2014 roku wynosi 7,4 mln zł. Oznacza to, że banki mogą udzielić w tym czasie kredytów na łączną kwotę ok. 750 mln zł. Rolnicy, którzy są zainteresowani takimi kredytami mogą składać wnioski o ich przyznanie w następujących bankach: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Pekao S.A. W 2014 roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych: młody rolnik (nMR), linie branżowe…
03 września 2013

Ważne terminy!

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Żniwa praktycznie już się zakończyły, ale przed rolnikami jeszcze czas jesiennych zasiewów i zbiorów. W nawale prac nie można jednak zapominać o nałożonych na producenta rolnego obowiązkach, trzeba przede wszystkim pamiętać o dochowaniu ustawowych terminów. Rolnicy realizujący pakiet Ochrona gleb i wód w ramach programu rolnośrodowiskowego muszą pamiętać, że do dnia 30 września zobowiązani są wysiać międzyplony. Również rolnicy realizujący pakiet Ekstensywne trwałe użytki zielone muszą pamiętać, że najpóźniej do dnia 30 września można kosić użytki zielone objęte zobowiązaniem (Dz. U. z 2013r., poz. 361). Stosowaniem nawozów też musi być realizowane w określonych terminach. Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej…
30 sierpnia 2013

Dodatkowe 127 mln euro na modernizację gospodarstw rolnych rozdzieli ARiMR

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Minister rolnictwa Stanisław Kalemba poinformował 7.08.2013 na konferencji prasowej, że Komisja Europejska zgodziła się na przesunięcie na realizacje działania modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2007-2013 ok. 127 mln euro. Jest to najpopularniejsze działanie z PROW, a w dotychczas przeprowadzonych naborach wniosków rolnicy złożyli w sumie ponad 96 tys. wniosków starając się uzyskać pomoc w wysokości 14 mld zł. W ostatnim naborze przeprowadzonym w kwietniu br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęła ok. 17 tys. wniosków, z czego jak się szacuje pomoc otrzyma 3,1 tys. rolników. Dotychczas Agencja rozpatrzyła 55 proc. wniosków z tego naboru. Wcześniej ARiMR przyjmowała wnioski w latach 2007,…