Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Monitorze Polskim z dnia 14.06.2018 r. w poz. 551 obwieścił, że wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2018 roku nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Natomiast składka dla osób objętych ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie wynosi 1/3 pełnej składki miesięcznej, czyli 1/3 * 42 = 14,00 zł.
05 stycznia 2018

Wysokość składek na ubezpieczenie rolników w I kwartale 2018 roku

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
W Monitorze Polskim z 12 grudnia 2017 roku opublikowano następujące Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: „Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2, 38, 624 i 715) ogłasza się, co następuje: Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w I kwartale 2018 r. wynosi 42,00 zł.” Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2018 roku wynosić będzie 89,00 zł. W gospodarstwach powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe będzie wynosić: powyżej 50 ha do 100 ha – 106,00 zł; powyżej 100 ha do 150 ha – 213,00 zł; powyżej 150 ha do 300 ha – 319,00 zł; powyżej 300 ha – 425,00 zł. Pamiętajmy, że termin uregulowania należytych składek za I kwartał 2018 roku upływa 31 stycznia 2018 roku. Źródło informacji:…
13 września 2016

Zawieszenie lub zmniejszenie emerytury, renty rolniczej

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
Emeryt lub rencista, który ma ustalone prawo do emerytury rolniczej, tzw. wcześniejszej lub okresowej emerytury rolniczej albo renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, musi pamiętać, że w momencie osiągania przychodów z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego może dojść do zawieszenia rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych lub ich zmniejszenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie od 1 września 2016 roku wynosi 2813,40 zł. Jeżeli został osiągnięty przez emeryta lub rencistę przychód nieprzekraczający 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie jest nadal wypłacane w dotychczasowej wysokości. Osoby, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny, bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia. Dotyczy to także osób, które pobierają częściową…
Najważniejsze zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych w rolnictwie w okresie ostatnich dwóch lat oraz propozycje na rok 2017. I. KRUS Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe – KRUS czy ZUS. W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS, rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej…
21 marca 2016

Aktualny wymiar składek KRUS

Opracowanie: Salomea Antoniak
​ Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2016 r. Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego Wysokość składki na ubezpieczenie w zł emerytalno-rentowe wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie Składki łącznie od jednego ubezpieczonego kwartalnie podstawowa składka miesięczna dodatkowa składka miesięczna razem składka miesięczna (2+3) kwartalnie składka miesięczna kwartalnie 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne do 50 ha 88,00 0,00 88,00 264,00 42,00 126,00 390,00 powyżej 50 ha do 100 ha 88,00 106,00 194,00 582,00 42,00 126,00 708,00 powyżej 100 ha do 150 ha 88,00 212,00 300,00 900,00 42,00 126,00 1 026,00 powyżej 150 ha do 300 ha 88,00 318,00 406,00 1 218,00 42,00 126,00 1 344,00 powyżej 300 ha 88,00 424,00 512,00 1 536,00 42,00 126,00…
Uchwałą nr 13 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 grudnia 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) w I kwartale 2016 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w czerwcu 2015 r. emerytury podstawowej (880,45 zł), tj. 88 zł. Osoby ubezpieczone w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych opłacają składkę podstawową i dodatkową miesięczną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, o której mowa w art. 17 ust. 4 pkt. 1-4, wynoszącą w I kw. 2016 r.: 12% emerytury podstawowej, tj. 106,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych; 24% emerytury podstawowej, tj.…
Posłowie PSL zakładają w swoim projekcie połączenie ryzyk klimatycznych występujących w rolnictwie w jeden pakiet i opłacanie składek z dopłat bezpośrednich. W propozycjach dopłat do ubezpieczeń dotowanych upraw w roku  2016 „dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia nieprzekraczających 10% sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych, rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych oraz zwierząt – bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń”. Jeżeli 10% stawka taryfowa zostanie przekroczona nie więcej jak 6% sumy ubezpieczenia, to dofinansowanie z budżetu państwa będzie do wysokości 10% sumy…
28 lipca 2015

Maksymalne sumy ubezpieczeń dotowanych w 2015 roku

Opracowanie: Salomea Antoniak
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 r. Na podstawie art. 5 ust. 2e ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W 2015 r. maksymalne sumy ubezpieczenia: 1) 1 ha upraw rolnych wynoszą: a) 7 000 zł – dla zbóż, b) 8 800 zł – dla kukurydzy, c) 8 400 zł – dla rzepaku i rzepiku, d) 42 500 zł – dla chmielu, e) 28 400 zł – dla tytoniu, f) 172 800 zł – dla warzyw gruntowych, g) 82 500 zł – dla drzew i krzewów owocowych, h) 43 600 zł – dla truskawek,…
03 czerwca 2015

Wymiar składek KRUS

Opracowanie: Salomea Antoniak
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2015 r. Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego Wysokość składki na ubezpieczenie w zł emerytalno-rentowe wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie Składki łącznie od jednego ubezpieczonego kwartalnie podstawowa składka miesięczna dodatkowa składka miesięczna razem składka miesięczna (2+3) kwartalnie składka miesięczna kwartalnie 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne do 50 ha 88,00 0,00 88,00 264,00 42,00 126,00 390,00 powyżej 50 ha do 100 ha 88,00 106,00 194,00 582,00 42,00 126,00 708,00 powyżej 100 ha do 150 ha 88,00 211,00 299,00 897,00 42,00 126,00 1 023,00 powyżej 150 ha…