29 lipca 2016

Zwrot podatku akcyzowego

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
Rolniku, chcąc odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, złóż w terminie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego. W zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wniosek należy złożyć odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wraz z wnioskiem należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 roku do 31 lipca 2016 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 rok. Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2016 roku gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta lub przelewem na rachunek bankowy, który został podany we wniosku. Limit zwrotu podatku w 2016 roku wynosi: 86,00 zł x liczba ha użytków rolnych. Źródło informacji: www.minrol.gov.pl
02 października 2014

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2015 r.

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
Podatek dochodowy od osób fizycznych osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2015 roku będzie o prawie 2,2% wyższy niż w 2014 r. Wynika to ze wzrostu wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2013 r. w stosunku do 2012 r., który kształtował się na poziomie 102,2 (wzrost cen o 2,2%), ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 27 maja 2014 r. (M. P. z 2014 r. poz. 398).  W związku z powyższym Minister Finansów uwzględniając ogłoszony wskaźnik dokonał w drodze rozporządzenia zmian wysokości norm szacunkowych dochodu na 2015 rok. Poniżej dla porównania zamieszczono tabelę rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego z 2014 roku oraz na 2015 rok. Normy szacunkowe dochodu ustalane są dla każdego działu specjalnego produkcji rolnej przez Ministra Finansów w porozumieniu z MRiRW, corocznie aktualizowane i obowiązują na terenie całego…
13 lutego 2014

Podatek rolny po nowemu.

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
Nowe zasady naliczania podatku rolnego w 2014 roku. 10 maja 2013r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku rolnym, która weszła w życie 1 października 2013 r. Nowelizacja zmienia metodę obliczania podatku rolnego. Dotychczas podatek rolny naliczany był z uwzględnieniem stosowanej w obrocie ceny żyta - czyli średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W myśl nowelizacji ustawy do naliczenia podatku rolnego należy przyjąć okres 11 kwartałów z którego będzie ustalana średnia cena skupu żyta. Na ten okres będą się składać 3 pierwsze kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy oraz 8 kwartałów bezpośrednio poprzedzających rok poprzedzający rok…
19 grudnia 2013

Ulgi i zwolnienia podatkowe

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
Rozliczając się z podatku w Polsce, automatycznie uzyskujemy prawo do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych obowiązujących w naszym kraju. Ulga podatkowa – to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżka albo zmniejszenie, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Ulgi podatkowe można podzielić na: takie, które uwzględniają poniesione przez podatnika koszty związane z uzyskaniem przychodu, np. ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne; takie, które stanowią zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika, np. ulga związana z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych; ulgi, które mają charakter rodzinny, np. związane z rehabilitacją niepełnosprawnych członków rodziny; ulgi, które mają charakter stymulacyjny,…
Podatek od działów specjalnych produkcji rolnej jest regulowany przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie  norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 20.11.2012r. poz. 1272) - w odniesieniu do dochodów na 2013 rok. Jako działy specjalne produkcji rolnej dla wymiaru podatku o charakterze dochodowym uznano między innymi: - uprawy w szklarniach pow. 25 m2 i ogrzewanych tunelach foliowych pow. 50 m2 - uprawy grzybów i ich grzybni…
08 stycznia 2013

Podatek rolny i leśny w 2013roku. Opracowanie: Teresa Stefańczyk

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Podatek rolny i leśny w 2013roku.  Podatek rolny. Rolnictwo jako jedyny dział gospodarki narodowej w Polsce w miejsce płacenia podatku dochodowego wg ogólnie obowiązujących zasad płaci  podatek rolny. Opodatkowanie gospodarstw rolnych podatkiem rolnym regulują przepisy: -  ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr136, poz.969 z późn. zm.) - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z 4 okręgów podatkowych (Dz.U. nr 143, poz. 1614.). Za gospodarstwo rolne dla określenia wymiaru podatku w myśl ww. ustawy, uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha…
Opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej w 2012 roku. Podatek od działów specjalnych produkcji rolnej jest regulowany przepisami:  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn.zm.).  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie  norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. Nr 252, poz. 1517)- w odniesieniu do dochodów z roku 2012.  Zgodnie z ww. ustawą dochód z tego źródła przychodu (działy specjalne produkcji rolnej) stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym i jest ustalany na podstawie norm dochodu szacunkowego lub dochodu rzeczywistego…
Opodatkowanie gospodarstw rolnych podatkiem rolnym 2012r.  Rolnictwo jako jedyny dział gospodarki narodowej w Polsce w miejsce płacenia podatku dochodowego wg ogólnie obowiązujących zasad płaci  podatek rolny. Opodatkowaniem gospodarstw rolnych podatkiem rolnym regulują przepisy: -  ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr136, poz.969 z późn. zmian.) - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z 4 okręgów podatkowych (Dz.U. nr 143, poz. 1614.), Za gospodarstwo rolne dla określenia wymiaru podatku w myśl ww. ustawy uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha fizyczny lub …
03 stycznia 2012

Podatek akcyzowy od węgla

Opracowanie: Tadeusz Przybecki
Od dnia 2 stycznia 2012 roku nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza też podatek od węgla kamiennego, węgla brunatnego i koksu oraz od ich pochodnych (miał, flot itp.)Zgodnie z art.31, ust. 2, pkt 6 ustawy (Dz.U. nr 232 z 2011 roku, poz. 1378) akcyzą nie będzie obciążony opał zużywany między innymi w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz leśnictwie.