Od 1 stycznia 2020 r. zostanie wprowadzony „ indywidualny rachunek podatkowy” tzw.  mikrorachunek , który będzie służył do regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników i płatników. Zgodnie z art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020r  - wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych , podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz nieopodatkowanych należności budżetowych będzie dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika. Pozwoli to na wyeliminowanie uciążliwości spowodowane posiadaniem odrębnych rachunków bankowych do gromadzenia wpłat przez każdy urząd skarbowy. Wpłaty z tytułu VAT czy…
20 kwietnia 2015

Sprzedaż bezpośrednia wychodzi z Sejmu

Opracowanie: Jerzy Mikołajczak
Już ponad dwa lata trwają prace konsultacyjne ze stroną społeczną, rolnikami oraz zainteresowanymi, dotyczące projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sprzedaży bezpośredniej. Projekt ten ma za zadanie ułatwić rolnikom sprzedaż bezpośrednią produktów z małych gospodarstw. Tocząca się w tej sprawie dyskusja jednoznacznie wykazuje, iż wprowadzenie rozporządzenia znacznie ułatwi sprzedaż produktów rolnych w małych gospodarstwach. Jest to sprawa, której nie można bagatelizować i nadal odwlekać, ponieważ konkretne rozwiązania w tej dziedzinie są oczekiwane nie tylko przez rolników, ale również przez ich potencjalnych odbiorców, czyli znaczną część społeczeństwa. Minister Marek Sawicki po rozmowie z unijnym komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności zapewnił, że zgodę na sprzedaż bezpośrednią otrzymamy. Nie będzie też zastrzeżeń Komisji co do rozszerzonej listy…
19 grudnia 2013

Podatki w rolnictwie

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
System podatkowy w rolnictwie obejmuje między innymi: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od towarów i usług, podatek od działów specjalnych produkcji rolnej. PODATEK ROLNY Opodatkowanie gospodarstw podatkiem rolnym regulują przepisy: Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 143, z późn.zmian.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zaliczania gmin oraz miast do czterech okręgów podatkowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1614). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012roku; dla każdego roku…
28 listopada 2013

Nowelizacja przepisów VAT - odwrotne obciążenie

Opracowanie: Jarosław Górski
Od pierwszego października 2013 r. obowiązują znowelizowane przepisy podatku VAT. Szczególnie dotyczą one przedsiębiorców handlujących m.in. stalą i ich kontrahentów (nabywców), czyli również rolników zarówno rozliczających się z podatku VAT na zasadach ogólnych jak i tzw. ryczałtowców. Ryczałtowcy są również z mocy ustawy podatnikami podatku VAT, lecz zwolnionymi. Po pierwszym października nie zawsze sprzedawca rozliczy podatek VAT z tytułu sprzedaży stali i innych wyrobów (zawartych w zał. nr 11 ustawy o VAT). Obowiązek ten nałożono w niektórych sytuacjach na nabywcę - jest to tzw. odwrotne obciążenie. Wszystko to wynika z art.17 ust. 1 pkt 7 ustawy, który to przepis mówi…
31 października 2013

Zmiany w sposobie naliczania podatku rolnego

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będą zmiany w sposobie naliczania podatku rolnego. Obecnie podatek rolny naliczany jest według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Wysokość podatku stanowi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta od hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, a od pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 dt żyta. W bieżącym roku podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów wynosi 189,65 zł oraz 379,30 zł dla pozostałych gruntów i naliczany był od średniej ceny żyta z trzech pierwszych kwartałów 2012 r., czyli 75,86 zł. Według nowych zasad wysokość podatku będzie naliczana wg średniej ceny…